про проєкт

Проект «Порозуміння. Релігійні спільноти і подолання поляризації українського суспільства» реалізується  за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини через IFA (Інститут зовнішніх відносин) у програмі фінансування ZIVIK

Projekt «Religiöse Gemeinden und die Überwindung der gesellschaftlichen Polaritäten in der Ukraine» unterstützt aus Mitteln des Auswärtigen Amtes durch das IFA (Institut für Auslandsbeziehungen e.V.) im Förderprogramm ZIVIK

Мета проекту

Сприяти розкриттю миротворчого потенціалу українських релігійних спільнот у співпраці з громадскістю заради подолання поляризації українського суспільства і розбудови миру.

Зміцнення ролі українських церков у створенні передумов для культури миру і діалогу:

– Затвердження в українському суспільстві цінностей толерантності, емпатії, поваги до точки зору опонента.

– Затвердження в українському суспільстві уявлення про суспільне та культурне різноманіття як шанс та джерело для розвитку країни. 

– Руйнування стереотипів. 

– Рефлексія про гідність людини, як цінності, загальної для всіх груп населення. 

– Організація систематичної взаємодії між церквами і миротворчими ініціативами громадянського суспільства.

Ziel des Projekts

Durch die Freisetzung des friedenserhaltenden Potenzials der ukrainischen Religionsgemeinschaften und die Förderung ihrer Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit soll das Projekt der Polarisierung der ukrainischen Gesellschaft entgegenwirken und der Friedenstiftung gelten.

Das Projekt soll einen Beitrag leisten zu verstärkung der Rolle der ukrainischen Kirchen beim Schaffen von Voraussetzungen für die Friedens- und Dialogkultur: 

 Verankerung in der Gesellschaft der Einsicht in die gesellschaftliche Diversität als Chance und als Ressource für die Entwicklung des Landes

 Abbau von Vorurteilen und Stereotypen, Hinterfragen von stereotypen Zuschreibungen 

 Verankerung in der Gesellschaft solcher Werte wie Toleranz, Empathie und gegenseitige Anerkennung

 Ausbau einer systematischen Zusammenarbeit zwischen Kirchen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Friedensförderung

• Besinnung auf die Menschenwürde als einen Wert, der allen Bevölkerungsgruppen gemein ist

Організації-учасниці проекту:
Am Projekt nehmen folgende Organisationen teil:
Проектні дії:

1. Підготовка і проведення 10 вебінарів, під час яких  будуть представлені та обговорені наступні теми:

– Мир та миротворення в текстах і документах різних релігій (3 вебінари).

– Правосуддя перехідного періоду і безпечна реінтеграція (3 вебінари).

– Стратегія ВРЦіРО «Україна – наш спільний дім» (2 вебінари).

– Результати роботи Комісії “Правда, справедливість і відновлення миру між Росією і Україною спільно з Європейським Союзом” (2 вебінари).

2. Підготовка, обговорення в експертному середовищі та презентація  «Тез до справедливого миру в Україні».   

3. Підготовка, обговорення в експертному середовищі та презентація  глосарія «Мир та миротворення»

4. Обговорення «Тез» і «Стратегії» в рамках дводенних зустрічей у 8 регіонах України.

5. Підготовка, обговорення в колі експертів та перзентації «Практичного керівництва по миротворенню в повсякденній професійній діяльності представників релігій і релігійних організацій».

6. Організація блоку воркшопів (3 по 4 дні) для 30 молодих представників церков і релігійних організацій. 

7. Публікація остаточних версій всіх документів на сторінках партнерів і на інтернет-сторінці проекту.

Регіони, представлені в проекті:

Київ, Вінниця, Одеса, Суми, Луганщина, Львів, Харків, Херсон, Черкаси

Термін реалізації:

лютий – грудень 2021 року

Plan: 

1.Vorbereitung und Durchführung von 10 Webinaren für Mitglieder der Diskussionsgruppe des Projektes und gegebenenfalls für breite Öffentlichkeit. Bei Webinaren sollen folgende Themen vorgestellt und diskutiert werden:

• Frieden und Friedensstiftung in Texten und Dokumenten verschiedener Religionen, Frieden und Menschenwürde (3 Webinare)

• Transitional Justice und sichere Wiedereingliederung (3 Webinare);

• Strategie zur Beteiligung der Kirchen und religiösen Organisationen an der Friedensstiftung „Die Ukraine ist unser gemeinsames Haus“ des Gesamtukrainischen Rats der Kirchen und religiösen Organisationen (2 Webinare);

• Arbeitsergebnisse der Kommission  „Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiederherstellung des Friedens zwischen Russland und der Ukraine gemeinsam mit der Europäischen Union“ (2 Webinare).

2. Vorbereitung und Diskussion mit internen und externen Experten und Präsentation von „Thesen zum gerechten Frieden“

3. Vorbereitung, Diskussion mit internen und externen Experten und Präsentation des Glossars „Frieden und Friedensstiftung“.

4. Besprechung der „Thesen“ und der „Strategie“ bei zweitägigen Veranstaltungen in 8 Regionen der Ukraine: Charkiv, Cherkasy, Cherson, Odesa, Poltava, Starobelsk (Donbas), Vinnitza, Zaporizhzhya.

5.Vorbereitung und Diskussion mit externen Experten von „Praktischen Hinweisen zur Friedensstiftung im professionellen Alltag der Vertreter und Vertreterinnen der Religionen und religiösen Organisationen“

6. Entwicklung und Realisation eines Trainingsprogramms zur Friedensstiftung für eine 30- Personen-Gruppe, unter ihnen  – junge Priester,  aktive Mitglieder und Mitgliederinnen der Religionsgemeinden, Studierende der theologischen Seminarien. Das Programm umfasst 3 viertägige Schulungen in einem Vorort  von  Kyiv.

7.Publikation der endgültigen Fassungen des „Glossars“, der „Thesen“ und „Praktischen Hinweisen“ auf der Internetseite des  Projektes und auf Internetseiten der Projektpartner

Projekt findet in folgenden
Regionen statt: 

Kyiv, Odessa, Kharkiv, Cherkassy, Sumy, Lugansk´Gebiet, Kherson, Lviv, Vinnytsa.

Zeitraum:

Februar-Dezember 2021

Глосарій – ВІД КОНФЛІКТУ ДО МИРУ

Терміни і визначення з питань миробудівництва у релігійній сфері. Глосарій містить посилання на українські закони, нормативно-правові акти, визначення понять в системі ООН, ОБСЄ стосовно процесів миротворення, миробудування.

Тези до справедливого миру

Цей розділ знаходиться у процесі розробки або наповнення

Практичні рекомендації з миротворення

Цей розділ знаходиться у процесі розробки або наповнення